přivést

1(dovést) amener, (znovu, zpět) ramener

Přivedl jsem kamaráda.
J'ai amené un ami.
ʒe am(ə)ne œ̃nami
Přiveďte ji s sebou.
Amenez-la avec vous.
am(ə)nela avεk vu
Hned ho přivedu.
Je le ramène tout de suite.
ʒə lə ʀamεn tu də sɥit
Co vás sem přivádí?
Qu'est-ce qui vous amène ici ?
kεs ki vuzamεn isi ?
Ta mě přivede do blázince!
Elle me rend fou !
εl mə ʀɑ̃ fu !
Přiveďte ho živého!
Prenez-le vivant !
pʀənelə vivɑ̃ !

2(uvést do stavu) mener, conduire

To ho přivedlo na myšlenku/nápad...
Cela lui a donné l'idée...
s(ə)la lɥi a dɔne lide
Přivedl ji do jiného stavu.
Il l'a mise enceinte.
il la miz ɑ̃sε̃t
Přivedli ho k vědomí/sobě.
Ils l'ont ranimé.
il lɔ̃ ʀanime
Přivedl firmu k bankrotu.
Il a mené l'entreprise à la banqueroute.
il a məne lɑ̃tʀəpʀiz a la bɑ̃kʀut
Přivedli jej k tenisu.
Ils l'ont incité à jouer au tennis.
il lɔ̃ ε̃site a ʒwe o tenis
Co ho k tomu přivedlo?
Qu'est-ce qui l'y a conduit ?
kεs ki li a kɔ̃dɥi ?
Přivádíte mě do rozpaků!
Vous me mettez dans l'embarras !
vu mə mεte dɑ̃ lɑ̃baʀa !
To tě přivede na jiné myšlenky.
Ça va te changer les idées.
sa va tə ʃɑ̃ʒe lezide