přijít

1(někam) venir, arriver

Kdy přijde?
Quand viendra-t-il ?, (hovor.) Il vient quand ?
kɑ̃ vjε̃dʀatil ?ˌ il vjε̃ kɑ̃ ?
přišli?
Ils sont déjà venus ?
il sɔ̃ deʒa v(ə)ny ?
Přijdu o trošku později.
J'arrive un peu plus tard.
ʒaʀiv œ̃ pø ply taʀ
Přijdu pozdě do školy.
Je serai en retard à l'école., J'arrive en retard à l'école.
ʒə s(ə)ʀe ɑ̃ ʀ(ə)taʀ a lekɔlˌ ʒaʀiv ɑ̃ ʀ(ə)taʀ a lekɔl
Přijďte k nám na návštěvu.
Venez nous voir.
v(ə)ne nu vwaʀ
Přijďte včas.
Venez à l'heure.
v(ə)ne a lœʀ
Přišel jsem za panem...
Je cherche monsieur...
ʒə ʃεʀʃ məsjø
Kdy přijdu na řadu?
C'est quand mon tour ?
se kɑ̃ mɔ̃ tuʀ ?
Počkej, až přijdeš na řadu.
Attends ton tour !
atɑ̃ tɔ̃ tuʀ !
Přišel ti balík.
Il y a un paquet pour toi.
ilja œ̃ pakε puʀ twa
Přišel mi dopis.
J'ai reçu une lettre.
ʒe ʀ(ə)sy yn lεtʀ
Přišlo na mě spaní.
J'ai été pris de sommeil.
ʒe ete pʀi də sɔmεj
Přišla na mě únava.
La fatigue m'a accablé.
la fatig ma akɑble
Když přišel k sobě... (k vědomí)
Quand il a repris connaissance..., Quand il est revenu à lui...
kɑ̃til a ʀəpʀi kɔnεsɑ̃sˌ kɑ̃til ε ʀ(ə)vəny a lɥi
To nepřichází v úvahu.
Il n'en est pas question., C'est hors de question., Ce n'est pas pensable.
il nɑ̃nε pɑ kεstjɔ̃ˌ se ˈɔʀ də kεstjɔ̃ˌ sə nε pɑ pɑ̃sabl
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Le premier arrivé, le premier servi.
lə pʀəmje aʀiveˌ lə pʀəmje sεʀvi
Přijde na to. (záleží na tom)
Ça dépend.
sa depɑ̃
To mi přijde vhod.
Ça me convient.
sa mə kɔ̃vjε̃
... přišel do módy.
... est venu à la mode.
... ε v(ə)ny a la mɔd
Kam to přijde?
Où est-ce qu'on va le mettre/placer ?
u εs kɔ̃ va lə mεtʀ/plase ?
Přišel jsem na mizinu.
Je suis ruiné., Je suis sur le sable.
ʒə sɥi ʀɥineˌ ʒə sɥi syʀ lə sɑbl
Přišla do jiného stavu.
Elle est tombée enceinte.
εl ε tɔ̃be ɑ̃sε̃t
Přišel s prázdnýma rukama.
Il s'est présenté les mains vides.
il se pʀezɑ̃te le mε̃ vid
přijít s křížkem po funuse
arriver comme les carabiniers
aʀive kɔm le kaʀabinje

2(objevit, zjistit) na co découvrir, trouver qqch

Na něco přijdu.
Je vais trouver quelque chose.
ʒə vε tʀuve kεlk(ə) ʃoz
Přijdeš na jiné myšlenky.
Ça va te faire changer les idées.
sa va tə fεʀ ʃɑ̃ʒe lezide
Je tomu třeba přijít na chuť.
Il faut y prendre goût.
il fo i pʀɑ̃dʀ gu
Kdes k tomu přišel?
Où est-ce que tu l'as trouvé ?, Où as-tu déniché ça ?
u εs kə ty lɑ tʀuve ?ˌ u ɑty deniʃe sa ?
Nemůžu tomu přijít na kloub.
Je ne peux pas en venir à bout.
ʒə nə pø pɑ ɑ̃ v(ə)niʀ a bu

3(pozbýt) o co perdre qqch

Přišel jsem o všechno.
J'ai tout perdu.
ʒe tu pεʀdy
Přišel o život v/při...
Il a perdu sa vie dans/pendant...
il a pεʀdy sa vi dɑ̃/pɑ̃dɑ̃
Přišel jsi o rozum?
Tu as perdu la raison ?
ty ɑ pεʀdy la ʀεzɔ̃ ?
O nic nepřijdeš.
Tu ne vas rien rater.
ty nə va ʀjε̃ ʀate

4(stát, o ceně) coûter, (připadat) sembler, paraître

Na kolik to přijde?
Ça coûte combien ?
sa kut kɔ̃bjε̃ ?
To ti přijde draho!
Tu me le payeras !
ty mə lə pεj(ə)ʀa !
Přijde mi to divné.
Ça me paraît bizarre.
sa mə paʀε bizaʀ
Přišlo mi to k smíchu.
Ça me semblait ridicule.
sa mə sɑ̃blε ʀidikyl