pokus

essai m, tentative f, (experiment) expérience f

To stojí/by stálo za pokus.
Cela vaut/vaudrait la peine d'essayer.
s(ə)la vo/vodʀε la pεn deseje
Při pokusu o...
Lors de la tentative de..., Lors de l'essai de...
lɔʀ də la tɑ̃tativ dəˌ lɔʀ də lesε də
Učinil pokus o...
Il a fait un essai de...
il a fε œ̃nesε də
Provádějí pokusy na zvířatech.
Ils font des expériences sur les animaux.
il fɔ̃ dezεkspeʀjɑ̃s syʀ lezanimo
Došlo k pokusu o převrat.
Il y a eu une tentative de coup d'État.
ilja y yn tɑ̃tativ də ku deta
na první/druhý pokus (uspět ap.)
du premier/deuxième coup
dy pʀəmje/døzjεm ku
pokus o vraždu/znásilnění
tentative d'assassinat/de viol
tɑ̃tativ dasasina/də vjɔl
pokus o sebevraždu
tentative de suicide
tɑ̃tativ də sɥisid
zdařilý/úspěšný pokus
essai réussi
esε ʀeysi