povolit

1(dovolit) komu co permettre qqch à qqn, autoriser qqn à faire qqch

Není to povoleno.
Ce n'est pas permis.
sə nε pɑ pεʀmi
Kdo to povolil?
Qui l'a permis ?
ki la pεʀmi ?
Povolili mi jednu návštěvu.
On m'a permis une visite., J'ai obtenu l'autorisation d'une visite.
ɔ̃ ma pεʀmi yn vizitˌ ʒe ɔptəny lɔtɔʀizasjɔ̃ dyn vizit
parkování povoleno
parking/stationnement autorisé
paʀkiŋ/stasjɔnmɑ̃ ɔtɔʀize
Překročil jste povolenou rychlost.
Vous avez dépassé la vitesse autorisée.
vuzave depɑse la vitεs ɔtɔʀize

2(uvolnit) (re)lâcher, détendre, (něco sevřeného ap.) desserrer

Povolte spojku.
Embrayez.
ɑ̃bʀeje
Povol ruční brzdu.
Enlève le frein à main.
ɑ̃lεv lə fʀε̃ a mε̃
Povolil jsem šrouby.
J'ai desserré les vis.
ʒe deseʀe le vis
Musela si povolit pásek.
Elle a dû défaire sa ceinture.
εl a dy defεʀ sa sε̃tyʀ
Dveře nakonec povolily. (šly otevřít)
La porte a enfin cédé.
la pɔʀt a ɑ̃fε̃ sede
Povolili v úsilí.
Il ont relâché leurs efforts., Ils se sont relâchés.
il ɔ̃ ʀ(ə)lɑʃe lœʀzefɔʀtˌ il sə sɔ̃ ʀ(ə)lɑʃe
Povolily mu nervy.
Ses nerfs ont craqué.
se nεʀ ɔ̃ kʀake
povolit uzdu/opratě čemu
lâcher la bride à qqch
lɑʃe la bʀid