nějaký

un/une, quelque, (blíže neurčené množství) quelques

po nějaké době
après un certain temps
apʀε œ̃ sεʀtε̃ tɑ̃
Nemáte nějaký jiný?
Vous n'en avez pas d'autre ?
vu nɑ̃ ave pɑ dotʀ ?
Máme nějaké problémy.
Nous avons des problèmes., Nous avons quelques ennuis.
nuzavɔ̃ de pʀɔblεmˌ nuzavɔ̃ kεlkəzɑ̃nɥi
Máte nějaké návrhy?
Avez-vous des propositions ?
avevu de pʀɔpozisjɔ̃ ?
Je (vůbec) nějaký způsob, jak...?
Y a-t-il un moyen de... ?
i atil œ̃ mwajε̃ də... ?
Nějakou dobu to ještě potrvá.
Ça va prendre encore du temps.
sa va pʀɑ̃dʀ ɑ̃kɔʀ dy tɑ̃
Je to nějakých 100 kilometrů.
Ça fait quelque cent kilomètres.
sa fε kεlk(ə) sɑ̃ kilɔmεtʀ
Je nějaký smutný.
Il est un peu triste.
il ε œ̃ pø tʀist
Přišel za vámi nějaký pán.
Un monsieur est venu vous voir.
œ̃ məsjø ε v(ə)ny vu vwaʀ
Každý jsme nějaký. (lidé jsou různí)
Il faut de tout pour faire un monde.
il fo də tu puʀ fεʀ œ̃ mɔ̃d