zdržet, zdržovat

entretener, detener, retrasar

Dlouho tě/vás nezdržím.
No te/le entretendré mucho.
no te/le entɾetendɾe mutʃo
Nezdržuj mě, mám práci.
No me distraigas, tengo trabajo.
no me distɾajɣasˌ tengo tɾaβaχo
Nezdržujte mě. (musím jít)
No me entretenga.
no me entɾetenga
Co tě tak zdrželo?
¿Qué te ha entretenido tanto?
ke te a entɾeteniðo tanto?
Zdržela nás mlha.
Nos retrasamos por la niebla.
nos retɾasamos poɾ la njeβla
Omlouvám se za to zdržení.
Siento el retraso.
sjento el retɾaso
Už vás nebudu déle zdržovat.
No les entretendré más.
no les entɾetendɾe mas
Nezdržuj to!
¡No lo demores!
no lo demoɾes!