podmínka

condición f, (trest) probatoria f, (podmínečné propuštění) libertad f condicional

Pod podmínkou, že...
Bajo la condición de que...
baχo la kondiθjon de ke
Za těchto podmínek nedodržíme termín.
Bajo estas condiciones no vamos a cumplir el plazo.
baχo estas kondiθjones no bamos a kumpliɾ el plaθo
Stanovili si podmínky...
Fijaron las condiciones...
fiχaɾon las kondiθjones
Žijí v hrozných podmínkách.
Viven en unas condiciones terribles.
biβen en unas kondiθjones teriβles
Vyvázl s podmínkou.
Le han concedido la libertad condicional.
le an konθeðiðo la liβeɾtað kondiθjonal
Je v podmínce. (na svobodě)
Está en libertad condicional.
esta en liβeɾtað kondiθjonal
splňovat/splnit podmínky
cumplir las condiciones/los requisitos
kumpliɾ las kondiθjones/los rekisitos
přistoupit na čí podmínky
aceptar los términos/las condiciones de algn
aθeptaɾ los teɾminos/las kondiθjones
za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínek
en condiciones de tiempo adversas/favorables
en kondiθjones de tjempo aðβeɾsas/faβoɾaβles