průběh

transcurso m, (postupný vývoj) progreso m

v průběhu čeho (během)
durante
duɾante
tři loupeže v průběhu dvou týdnů
tres robos en/durante dos semanas
tɾes roβos en/duɾante dos semanas
Mělo to hladký průběh.
No hubo ningún problema.
no uβo ningun pɾoβlema
Nech tomu volný průběh.
Déjalo., Deja que la naturaleza siga su curso., Déjalo seguir su curso.
deχaloˌ deχa ke la natuɾaleθa siɣa su kuɾsoˌ deχalo seɣiɾ su kuɾso
Měli by to dokončit v průběhu příštího roku.
Deberían terminarlo durante el año que viene.
deβeɾian teɾminaɾlo duɾante el aɲo ke bjene