přijít

1(někam) llegar, (směrem k mluvčímu) venir

Kdy přijde?
¿Cuándo viene?
kwando bjene?
přišli?
¿Han llegado ya?
an ʎeɣaðo ja?
Přijdu o trošku později.
Llegaré un poco tarde.
ʎeɣaɾe un poko taɾðe
Přijdu pozdě do školy.
Voy a llegar tarde a la escuela.
boj a ʎeɣaɾ taɾðe a la eskwela
Přijďte k nám na návštěvu.
Venid a vernos.
benið a beɾnos
Přijď tam včas.
Llega a tiempo allí.
ʎeɣa a tjempo aʎi
Přišel jsem za panem...
Vengo a ver al señor...
bengo a beɾ al seɲoɾ
Kdy přijdu na řadu?
¿Cuándo llega mi turno?
kwando ʎeɣa mi tuɾno?
Počkej, až přijdeš na řadu.
Espera tu turno.
espeɾa tu tuɾno
Něco mi do toho přišlo.
Me ha surgido un imprevisto.
me a suɾχiðo un impɾeβisto
Přišel ti balík.
Llegó un paquete para ti.
ʎeɣo un pakete paɾa ti
Přišel mi dopis.
Recibí una carta.
reθiβi una kaɾta
Přišla na mě únava.
Me vino el cansancio.
me bino el kansanθjo
Když přišel k sobě... (k vědomí)
Cuando recobró la consciencia...
kwando rekoβɾo la konsθjenθja
To nepřichází v úvahu.
De eso ni hablar., Ni lo pienses.
de eso ni aβlaɾˌ ni lo pjenses
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Primero en llegar, primero en servir.
pɾimeɾo en ʎeɣaɾˌ pɾimeɾo en seɾβiɾ
Přijde na to. (záleží na tom)
(Eso) depende.
(eso) depende
To mi přijde vhod.
Eso me conviene.
eso me kombjene
... přišel do módy.
... se puso de moda.
... se puso de moða
Přišla do jiného stavu.
Se quedó embarazada.
se keðo embaɾaθaða

2(objevit, zjistit) na co averiguar, descubrir alg, (zdát se) parecer

Na něco přijdu.
Me inventaré algo.
me imbentaɾe alɣo
Jak jsi na to přišel? (proč si to myslíš)
¿Cómo se te ha ocurrido eso?
komo se te a okuriðo eso?
Jak jsi na to přišel? (zjistil)
¿Cómo lo has averiguado?
komo lo as aβeɾiɣwaðo?
Přijdeš na jiné myšlenky.
Te hará pensar en otras cosas.
te aɾa pensaɾ en otɾas kosas
Přišel jsem tomu na chuť.
Le tomé/cogí gusto a eso.
le tome/koχi gusto a eso
Je tomu třeba přijít na chuť.
Hay que aficionarse a eso.
aj ke afiθjonaɾse a eso
Ať nepřijdeš k úrazu!
¡Que no te hagas daño!
ke no te aɣas daɲo!
Kdes k tomu přišel?
¿De dónde lo tienes?
de donde lo tjenes?
Přijde mi, že nic neví.
Me parece que no sabe nada.
me paɾeθe ke no saβe naða
Přišlo mi to divné.
Me parecía raro.
me paɾeθia raɾo
Nemůžu tomu přijít na kloub.
No puedo llegar al fondo del asunto.
no pweðo ʎeɣaɾ al fondo del asunto
Přišel k rozumu.
Entró en razón.
entɾo en raθon
přijít k penězům
conseguir/ganar dinero
konseɣiɾ/ganaɾ dineɾo

3(pozbýt) o co perder alg

Přišel jsem o všechno.
(Lo) perdí todo.
(lo) peɾði toðo
Přišel o život v/při...
Perdió la vida en...
peɾðjo la biða en
Přišel jsi o rozum?
¿Has perdido la razón?
as peɾðiðo la raθon?
O nic nepřijdeš.
No vas a perder nada.
no bas a peɾðeɾ naða
O hodně jsi přišel. (zmeškal ap.)
Te has perdido mucho.
te as peɾðiðo mutʃo

4(stát, o ceně) na kolik costar alg, venir

Na kolik to přijde?
¿Cuánto costará?, ¿A cuánto sale?
kwanto kostaɾa?ˌ a kwanto sale?
To ti přijde draho!
¡Eso te saldrá caro!
eso te saldɾa kaɾo!
Přišlo mi to k smíchu.
Me pareció ridículo.
me paɾeθjo riðikulo