pohled

1(podívání se) mirada f, vista f

Můj pohled upoutal nápis...
El letrero de ... llamó mi atención.
el letɾeɾo de ... ʎamo mi atenθjon
Je to poznat na první pohled.
Se ve/nota a primera vista.
se be/nota a pɾimeɾa bista
Upřela pohled na...
Fijó su mirada en...
fiχo su miɾaða en
láska na první pohled
amor a primera vista, flechazo m
amoɾ a pɾimeɾa bistaˌ fletʃaθo
na pohled (zdánlivě)
aparentemente
apaɾentemente

2(podívaná) vista f, (pohlednice) postal f

Z mého pohledu...
Desde mi punto de vista...
desðe mi punto de bista
Omdlévá při pohledu na krev.
Se desmaya cuando ve/al ver (la) sangre.
se desmaja kwando be/al beɾ (la) sangɾe
Naskytl se nám ohromující pohled.
Se nos ofreció una vista asombrosa.
se nos ofɾeθjo una bista asombɾosa
Byl na něj žalostný pohled.
Era un espectáculo lamentable.
eɾa un espektakulo lamentaβle
Poslal mi pohled z Prahy.
Me envió una postal de Praga.
me embjo una postal de pɾaɣa