by, bych, byste

Chtěl bych...
Querría..., Quisiera...
keriaˌ kisjeɾa
To bych nedělal.
Yo no haría esto.
jo no aɾia esto
Nejlepší by bylo jít tam hned.
Lo mejor sería ir allí enseguida.
lo meχoɾ seɾia iɾ aʎi enseɣiða
Měl bys jít. (doporučení)
Deberías ir.
deβeɾias iɾ
Neměl by o tom vědět.
No debería saberlo.
no deβeɾia saβeɾlo
Mohl by...
Podría...
poðɾia
Mohl byste mi pomoct?
¿Me podría ayudar?
me poðɾia ajuðaɾ?
Raději bych šel...
Preferiría ir a...
pɾefeɾiɾia iɾ a
Šel bych...
Iría...
iɾia
Raději byste měli počkat.
Deberíais esperar.
deβeɾiais espeɾaɾ
Přišel bych, ale...
Habría venido pero...
aβɾia beniðo peɾo
To by bylo výborné.
Eso sería estupendo.
eso seɾia estupendo
Hrozně nerad bych...
No me gustaría nada...
no me gustaɾia naða
Nebylo by lepší počkat?
¿No sería mejor esperar?
no seɾia meχoɾ espeɾaɾ?
Co by se stalo, kdybych mu to řekl?
¿Qué pasaría si se lo dijera?
ke pasaɾia si se lo diχeɾa?
Kdybych byl vámi/tebou, tak bych...
Yo que usted/tú..., Yo en su/tu lugar...
jo ke usteð/tuˌ jo en su/tu luɣaɾ
Kdybyste náhodou potřeboval...
Si por casualidad necesitara...
si poɾ kaswaliðað neθesitaɾa
Kdybych to byl věděl, byl bych ti pomohl.
Si lo hubiera sabido, te habría ayudado.
si lo uβjeɾa saβiðoˌ te aβɾia ajuðaðo