smrt

muerte f

Do smrti na to nezapomenu.
No lo olvidaré mientras viva.
no lo olβiðaɾe mjentɾas biβa
Zemřela přirozenou/násilnou smrtí.
Murió de muerte natural/violenta.
muɾjo de mweɾte natuɾal/bjolenta
Zrušili trest smrti.
Abolieron la pena de muerte.
aβoljeɾon la pena de mweɾte
Vyděsil mě k smrti.
Me dio un susto de muerte.
me djo un susto de mweɾte
Zapomněl jsem na to jako na smrt.
Se me ha olvidado completamente., Se me fue completamente de la cabeza.
se me a olβiðaðo kompletamenteˌ se me fwe kompletamente de la kaβeθa
Byl bledý jako smrt.
Estuvo pálido como la muerte.
estuβo paliðo komo la mweɾte
dokud nás smrt nerozdělí
hasta que la muerte nos separe
asta ke la mweɾte nos sepaɾe
boj na život a na smrt
combate a muerte, lucha a (vida o) muerte
kombate a mweɾteˌ lutʃa a (biða o) mweɾte