počítat

1(zjišťovat počet) contar, (provádět početní operace) calcular, computar

Počítej od jedné do desíti.
Cuenta de uno a diez.
kwenta de uno a djeθ
Počítáme každou korunu.
Contamos cada céntimo.
kontamos kaða θentimo
Počítám je mezi své přátele.
Los cuento entre mis amigos.
los kwento entɾe mis amiɣos
když nepočítám..., nepočítaje v to...
excluyendo..., sin contar...
eksklujendoˌ sin kontaɾ
počítaje v to co
incluyendo, incluso
inklujendoˌ inkluso

2(očekávat) s čím contar con alg, esperar alg

Počítám s nejhorším.
Espero lo peor.
espeɾo lo peoɾ
S touto možností musíš počítat.
Debes contar con esa posibilidad.
deβes kontaɾ kon esa posiβiliðað
S tím musíme počítat.
Tenemos que contar con eso., Debemos estar preparados para eso.
tenemos ke kontaɾ kon esoˌ deβemos estaɾ pɾepaɾaðos paɾa eso
S tím jsem nepočítal.
No contaba con eso.
no kontaβa kon eso
Můžeme s tebou počítat?
¿Podemos contar contigo?
poðemos kontaɾ kontiɣo?
Počítáš s tím? (vedeš to v patrnosti)
¿Cuentas con eso?
kwentas kon eso?
Počítej s tím. (se schůzkou ap.)
Cuenta con eso.
kwenta kon eso
Se mnou nepočítejte!
¡No cuenten conmigo!
no kwenten konmiɣo!