dokázat

1(tvrzení ap.) demostrar

Dokázala, že je nejlepší.
Ha probado que es la mejor.
a pɾoβaðo ke es la meχoɾ
Ať to dokáže!
¡Que lo demuestre!
ke lo demwestɾe!
Dokaž, že nemám pravdu!
¡Demuéstrame que no tengo razón!
demwestɾame ke no tengo raθon!
Ale to nic nedokazuje.
Eso no demuestra nada.
eso no demwestɾa naða

2(zvládnout) co lograr, conseguir alg, (být schopen) ser capaz de alg, poder alg

Dokázali jsme to!
¡Lo hemos conseguido!
lo emos konseɣiðo!
Ty to dokážeš!
¡Tú puedes hacerlo!
tu pweðes aθeɾlo!
Cos tím chtěl dokázat?
¿Qué querías conseguir con eso?
ke keɾias konseɣiɾ kon eso?
Nedokázal to.
No lo consiguió/logró., No logró hacerlo.
no lo konsiɣio/loɣɾoˌ no loɣɾo aθeɾlo
Nedokáže to pochopit.
No puede entenderlo.
no pweðe entendeɾlo
To mě dokáže fakt naštvat!
Eso me puede fastidiar de veras.
eso me pweðe fastiðjaɾ de beɾas