přece

přece jen(om) (je to tak)
después de todo
despwes de toðo
a(le) přece (přesto)
a pesar de todo
a pesaɾ de toðo
A přece tam šel.
A pesar de todo fue allí.
a pesaɾ de toðo fwe aʎi
Přece jen to není tak špatné.
Después de todo no está tan mal.
despwes de toðo no esta tan mal
Na tom přece nezáleží.
Pero si eso no importa.
peɾo si eso no impoɾta
Přece si nemyslíš, že...
No piensas que..., ¿verdad?
no pjensas keˌ beɾðað?
Pozdě, ale přece.
Mejor tarde que nunca.
meχoɾ taɾðe ke nunka