zasáhnout, zasahovat

1(trefit) co dar en alg, alcanzar, (postihnout) afectar alg

Byl zasažen kulkou do nohy.
La bala le dio en la pierna.
la bala le djo en la pjeɾna
Nezasáhl terč.
Falló la diana.
faʎo la djana
Byla zasažena bleskem.
Le dio/cayó/tocó un rayo.
le djo/kajo/toko un rajo
Zemětřesení zasáhlo většinu ostrova.
El terremoto afectó la mayor parte de la isla.
el teremoto afekto la majoɾ paɾte de la isla
Zpráva ho těžce zasáhla.
La noticia le conmocionó.
la notiθja le konmoθjono

2(zakročit) intervenir

Nebude do sporu (nijak) zasahovat.
No va a intervenir en la discusión.
no ba a inteɾβeniɾ en la diskusjon
Policie zasáhla proti demonstrantům.
La policía intervino contra los manifestantes.
la poliθia inteɾβino kontɾa los manifestantes
Bude muset zasáhnout armáda.
Tendrá que intervenir el ejército.
tendɾa ke inteɾβeniɾ el eχeɾθito

3(vměšovat se) intervenir, interferir, (entro)meterse

Nechci vám do toho zasahovat...
No quiero entrometerme...
no kjeɾo entɾometeɾme
Zasáhl do diskuse...
Intervino en la discusión...
inteɾβino en la diskusjon
Planina zasahuje daleko do Arizony.
La planicie se extiende a lo lejos hasta Arizona.
la planiθje se ekstjende a lo leχos asta aɾiθona