žádost

petición f, (písemná) solicitud f

Udělal jsem to na jeho žádost.
Lo he hecho a su petición.
lo e etʃo a su petiθjon
Podal jsem (si) žádost o...
Presenté la solicitud de...
pɾesente la soliθituð de
Musíte si podat písemnou žádost.
Usted tiene que presentar la solicitud por escrito.
usteð tjene ke pɾesentaɾ la soliθituð poɾ eskɾito
Vyhověl mé žádosti.
Ha atendido mi petición.
a atendiðo mi petiθjon
Moje žádost byla zamítnuta.
Mi solicitud fue rechazada.
mi soliθituð fwe retʃaθaða
Podala žádost o rozvod.
Presentó la demanda de divorcio.
pɾesento la demanda de diβoɾθjo
žádost o zaměstnání/místo
solicitud de empleo
soliθituð de empleo