tak

1(takhle) así, de esta manera, de este modo

Bude to tak lepší.
Será mejor así.
seɾa meχoɾ asi
Je to tak?
¿Verdad?
beɾðað?
Tak to nepůjde.
No será posible de esta manera.
no seɾa posiβle de esta maneɾa
Já to tak nevidím.
No lo veo de esa manera.
no lo beo de esa maneɾa
Já to tak nenechám.
No lo dejaré así.
no lo deχaɾe asi
Udělal to jen tak. (bez důvodu)
Lo hizo sin razón alguna.
lo iθo sin raθon alɣuna
To nebude jen tak.
No será nada fácil.
no seɾa naða faθil
Není to jen tak.
No es tan simple.
no es tan simple
Udělal by to tak jako tak.
Lo haría de todas maneras.
lo aɾia de toðas maneɾas
Zvládli jsme to jen tak tak.
Lo logramos/alcanzamos por los pelos.
lo loɣɾamos/alkanθamos poɾ los pelos
Dobře mu tak.
Se lo merece., Lo tiene merecido.
se lo meɾeθeˌ lo tjene meɾeθiðo
Jen tak dál(e)!
¡Continúa/Sigue así!
kontinua/siɣe asi!
Tak pojďme!
¡Vamos entonces!
bamos entonθes!
Tak co? (rozhodl ses?)
¿(Y) Entonces?
(i) entonθes?
Tak dobře. (souhlas)
Vale., Bien., Está bien.
baleˌ bjenˌ esta bjen
Kdybych tak věděla...
Si hubiera sabido...
si uβjeɾa saβiðo
Nebylo mu dobře, tak šel domů.
No se sentía bien y por eso se fue a casa.
no se sentia bjen i poɾ eso se fwe a kasa
Přeložil ho a tak se ho zbavil.
Lo trasladó y de esa manera se deshizo de él.
lo tɾaslaðo i de esa maneɾa se desiθo de el
Jo tak! (chápu)
¡Ah sí!, ¡Claro!
a si!ˌ klaɾo!
No tak! (pobídnutí)
¡Venga!
benga!
a tak dále
etcétera
etθeteɾa
jak muži, tak ženy
tanto los hombres como las mujeres
tanto los ombɾes komo las muχeɾes

2(vyjadření míry ap.) tan(to), de tal manera

Buď tak hodný a...
Sé tan amable y...
se tan amaβle i
Je tak chytrý.
Es tan listo/inteligente.
es tan listo/inteliχente
Není to tak snadný úkol.
La tarea no es tan fácil.
la taɾea no es tan faθil
Tak dlouhou cestu nezvládne.
No podrá hacer un viaje tan largo.
no poðɾa aθeɾ un bjaχe tan laɾɣo
Tak moc?
¿Tanto?
tanto?

3(asi, skoro) más o menos, unos

Je mu tak šestnáct.
Tiene unos dieciséis años.
tjene unos djeθisejs aɲos
Trvá to tak čtyři hodiny.
Tarda unas cuatro horas.
taɾða unas kwatɾo oɾas