přijmout

aceptar, (na školu ap.) admitir, (schválit) aprobar, (za své, metodu ap.) adoptar

To nemohu přijmout.
No puedo aceptarlo.
no pweðo aθeptaɾlo
Přijal bys to?
¿Lo aceptarías?
lo aθeptaɾias?
Přijměte prosím moji omluvu.
Por favor, acepte mis disculpas.
poɾ faβoɾˌ aθepte mis diskulpas
Nepřijali naše pozvání.
No aceptaron nuestra invitación.
no aθeptaɾon nwestɾa imbitaθjon
Návrh byl přijat.
La propuesta fue aprobada.
la pɾopwesta fwe apɾoβaða
Přijmeme servírku. (inzerát ap.)
Se busca camarera.
se buska kamaɾeɾa
Přijali jsme potřebná opatření.
Adoptamos las medidas necesarias.
aðoptamos las meðiðas neθesaɾjas
Británie dosud nepřijala euro.
Gran Bretaña no ha adoptado el euro todavía.
gɾan bɾetaɲa no a aðoptaðo el euɾo toðaβia
Byl přijat na vysokou školu.
Lo admitieron en la universidad.
lo aðmitjeɾon en la uniβeɾsiðað
Neudělal přijímací zkoušky.
No aprobó el examen de admisión.
no apɾoβo el eksamen de aðmisjon