přát si

desear, (chtít) querer, (toužit) ansiar

Co si přejete?, Přejete si? (v obchodě ap.)
¿En qué puedo ayudarle?, ¿Qué desea (usted)?
en ke pweðo ajuðaɾle?ˌ ke desea (usteð)?
Co si přejete k pití? (v restauraci)
¿Qué quiere para beber?
ke kjeɾe paɾa beβeɾ?
Přál bych si...
Desearía...
deseaɾia
Jak si přejete.
Como desee.
komo desee
Přeje si zůstat v anonymitě.
Prefiere permanecer en el anonimato.
pɾefjeɾe peɾmaneθeɾ en el anonimato
Co víc si může člověk přát?
¿Qué más se puede pedir?
ke mas se pweðe peðiɾ?
Co si přeješ? (dostat ap.)
¿Qué deseas?
ke deseas?
Přál bych si, abys tady byla.
Desearía que estuvieras aquí.
deseaɾia ke estuβjeɾas aki
Přála si, aby odešel.
Deseaba que se fuera.
deseaβa ke se fweɾa
To si ani nepřej vědět.
No quieras ni saberlo.
no kjeɾas ni saβeɾlo