smět

poder

Smím (jít)?
¿Puedo (ir)?
pweðo (iɾ)?
Jestli smím...
Si puedo...
si pweðo
Smím prosit?
¿Me concede este baile?
me konθeðe este bajle?
Smíme dál?
¿Podemos entrar?
poðemos entɾaɾ?
Smí se to?
¿Se puede (hacer eso)?, ¿Está permitido?
se pweðe (aθeɾ eso)?ˌ esta peɾmitiðo?
nesmět
no poder
no poðeɾ
Nesmíš to nikomu říct.
No puedes decírselo a nadie.
no pweðes deθiɾselo a naðje
Nesměl jsem jít ven.
No podía salir.
no poðia saliɾ
Nikdo nesmí vědět...
Nadie puede saber...
naðje pweðe saβeɾ
Nikam nesmí. (má zaracha)
No puede salir.
no pweðe saliɾ
Psi sem nesmí.
Prohibida la entrada de perros.
pɾoiβiða la entɾaða de peros