velký

grande

Ty boty jsou mi (příliš) velké.
Los zapatos me quedan (demasiado) grandes.
los θapatos me keðan (demasjaðo) gɾandes
Jak je velký? (na výšku)
¿Cuánto mide?
kwanto miðe?
Jak je velký? (věkem)
¿Cuántos años tiene?
kwantos aɲos tjene?
... je stejně velký jako...
... es del mismo tamaño que...
... es del mismo tamaɲo ke
Je to velké jako krabička od sirek.
Es del tamaño de la caja de cerillas.
es del tamaɲo de la kaχa de θeɾiʎas
Dám si velkou kolu.
Voy a tomar una coca cola grande.
boj a tomaɾ una koka kola gɾande
Až budu velký...
Cuando sea mayor...
kwando sea majoɾ
Vydělává velké peníze.
Gana una fortuna.
gana una foɾtuna
Dělají to ve velkém.
Lo hacen a gran escala.
lo aθen a gɾan eskala
Čím větší, tím lepší.
Cuanto más grande, mejor.
kwanto mas gɾandeˌ meχoɾ
... je dvakrát větší než...
... es dos veces más grande que...
... es dos beθes mas gɾande ke
Který je největší?
¿Cuál es el mayor/más grande?
kwal es el majoɾ/mas gɾande?
velký kulový (vůbec nic)
nada en absoluto, (vulg.) una mierda, un carajo
naða en aβsolutoˌ una mjeɾðaˌ un kaɾaχo
velká neznámá (o člověku ap.)
gran incógnita
gɾan inkoɣnita
velké zvíře
pez m gordo
peθ goɾðo
jít na velkou (stranu) (na záchod)
evacuar (el vientre)
eβakwaɾ (el bjentɾe)