když

cuando, como, (s infinitivem) al

vždycky když
cada vez que, siempre que
kaða beθ keˌ sjempɾe ke
Když se vrátil, jeho auto bylo pryč.
Cuando volvió, su coche ya no estaba.
kwando bolβjoˌ su kotʃe ja no estaβa
Když už jsi tu...
Ya que estás aquí...
ja ke estas aki
Nesnáším, když musím...
No soporto cuando tengo que...
no sopoɾto kwando tengo ke
A co když se jí něco stalo?
¿Y si le ha pasado algo?
i si le a pasaðo alɣo?
Když to jen trochu půjde...
Si es mínimamente posible...
si es minimamente posiβle
No když nedáte jinak.
Bueno, si insiste.
bwenoˌ si insiste
Když bude pršet, počkám.
Si llueve, esperaré.
si ʎweβeˌ espeɾaɾe
i když (i v tom případě)
aunque, bien que
aunkeˌ bjen ke
Když ona tomu nerozumí.
Es que ella no lo entiende.
es ke eʎa no lo entjende
Když se chce, všechno jde.
Querer es poder.
keɾeɾ es poðeɾ