považovat

za koho/co considerar alg(n), tener, tomar por alg(n)

Považujete to za nutné?
¿Lo considera necesario?
lo konsiðeɾa neθesaɾjo?
Nepovažuji to za důležité.
No lo considero/veo/encuentro importante.
no lo konsiðeɾo/beo/enkwentɾo impoɾtante
Považuji věc za uzavřenou.
Considero el asunto concluido.
konsiðeɾo el asunto konklwiðo
Je považován za odborníka.
Es considerado un experto.
es konsiðeɾaðo un ekspeɾto
Považují to za samozřejmost.
Les parece/Lo consideran natural.
les paɾeθe/lo konsiðeɾan natuɾal
Považoval jsem ho za poctivého člověka.
Lo tenía por un hombre honesto.
lo tenia poɾ un ombɾe onesto
Považujeme to za vážný problém.
Lo consideramos un problema serio.
lo konsiðeɾamos un pɾoβlema seɾjo
Velmi si ho považují.
Lo aprecian/estiman mucho.
lo apɾeθjan/estiman mutʃo