ještě

1(stále) todavía, aún

Ještě tu knihu mám.
Todavía tengo el libro.
toðaβia tengo el liβɾo
Ještě se můžeš vrátit.
Todavía puedes volver.
toðaβia pweðes bolβeɾ
Ještě nepřišel.
Todavía no ha llegado.
toðaβia no a ʎeɣaðo
Ty to ještě nemáš (hotové)?
¿Todavía no lo has terminado?
toðaβia no lo as teɾminaðo?
Ještě ne!
¡Todavía no!
toðaβia no!
Ještě ve 4 ráno nebyl doma.
A las 4 de la mañana todavía no estaba en casa.
a las kwatɾo de la maɲana toðaβia no estaβa en kasa

2(více) más

Ještě (jeden)!
¡Uno más!
uno mas!
Ještě jednou!
¡Una vez más!
una beθ mas!
Vezmi si ještě.
Toma más.
toma mas
Budu potřebovat ještě něco.
Voy a necesitar algo más.
boj a neθesitaɾ alɣo mas
Tyto jsou ještě lepší.
Estos son aún mejores.
estos son aun meχoɾes
To nám tak ještě scházelo.
Eso es lo que nos faltaba.
eso es lo ke nos faltaβa
Potřebuješ ještě něco?
¿Necesitas algo más?
neθesitas alɣo mas?
Co ještě?
¿Qué más?
ke mas?
Kdo ještě o tom ví?
¿Quién más lo sabe?
kjen mas lo saβe?
Ještě se ptej! (copak to nevíš)
¡Como si no lo supieras!
komo si no lo supjeɾas!
... a k tomu (všemu) ještě...
... y para colmo..., ... y encima...
... i paɾa kolmoˌ ... i enθima

3(hned tento) mismo

Zavolám mu ještě dnes.
Le llamo hoy mismo.
le ʎamo oj mismo
Ještě ráno jsem s ní mluvil.
He hablado con ella esta misma mañana.
e aβlaðo kon eʎa esta misma maɲana

4(v přacích větách) suerte que

Ještě že tak!
¡Suerte que es así!
sweɾte ke es asi!
Ještě že nepřišel.
¡Qué suerte que no ha venido!
ke sweɾte ke no a beniðo!
Ještě kdyby ta čísla souhlasila.
Ojalá los números correspondan.
oχala los numeɾos korespondan
Ještě že se o tom zmínil.
Suerte que lo ha mencionado.
sweɾte ke lo a menθjonaðo