stačit

1(postačovat) bastar, ser suficiente/bastante

Bude to stačit?
¿Bastará (eso)?, ¿Será suficiente?
bastaɾa (eso)?ˌ seɾa sufiθjente?
To nestačí.
No basta., No es suficiente.
no bastaˌ no es sufiθjente
To by mělo bohatě stačit.
Debería ser más que suficiente.
deβeɾia seɾ mas ke sufiθjente
Stačí, když mi zavoláte.
Basta con llamarme.
basta kon ʎamaɾme
Stačí mi (k tomu) papír a tužka.
Para eso me basta papel y lápiz.
paɾa eso me basta papel i lapiθ
Stačí říct. (a máš to)
Basta con pedirlo/preguntar.
basta kon peðiɾlo/pɾeɣuntaɾ
Stačí si to přečíst.
Basta con leerlo.
basta kon leeɾlo
To stačí, aby byl člověk šťastný.
Basta para ser feliz., Basta para que uno sea feliz.
basta paɾa seɾ feliθˌ basta paɾa ke uno sea feliθ
Stačilo vám? (o jídle ap.)
¿(Ha tenido) suficiente?, ¿Ha comido bastante?
(a teniðo) sufiθjente?ˌ a komiðo bastante?
Mně stačí, co zbude.
Me conformo con lo que quede.
me konfoɾmo kon lo ke keðe
Někdy stačí pár dolarů.
A veces unos pocos dólares bastan.
a beθes unos pokos dolaɾes bastan
Peníze nám stačí tak od výplaty k výplatě.
Apenas ganamos lo suficiente para llegar a fin de mes., Casi no llegamos a fin de mes.
apenas ganamos lo sufiθjente paɾa ʎeɣaɾ a fin de mesˌ kasi no ʎeɣamos a fin de mes
Stačilo málo a byl by vyhrál.
Le faltó poco para ganar.
le falto poko paɾa ganaɾ

2(schopnostmi) na co poder con alg

nestačit na co
no poder con alg
no poðeɾ
Ukázalo se, že na ten úkol nestačí.
Resultó que no podía con la tarea.
resulto ke no poðia kon la taɾea
Počkej, nestačím ti!
¡Espera/Espérame, no puedo seguir tu ritmo!
espeɾa/espeɾameˌ no pweðo seɣiɾ tu ritmo!
Sotva jsem si stačil vypít kávu.
Apenas pude beberme el/tomar mi café.
apenas puðe beβeɾme el/tomaɾ mi kafe