dovolit

permitir, (nechat) dejar, (tolerovat) tolerar

Dovolíte?, S dovolením!
¡Perdone!, ¡Con permiso!
peɾðone!ˌ kon peɾmiso!
Dovolte, abych se představil.
Permítanme que me presente.
peɾmitanme ke me pɾesente
Dovolila mi to používat.
Me dejó/permitió usarlo.
me deχo/peɾmitjo usaɾlo
Jestli dovolíte...
Si usted permite...
si usteð peɾmite
To nedovolím.
No permitiré eso.
no peɾmitiɾe eso
Kdo ti to dovolil?
¿Quién te ha dado el permiso?
kjen te a daðo el peɾmiso?
No dovolte!
¡Perdone!
peɾðone!
Požádám ho o dovolení.
Le pediré permiso.
le peðiɾe peɾmiso
Udělal to bez (mého) dovolení.
Lo hizo sin (mi) permiso.
lo iθo sin (mi) peɾmiso