poznat

1(obeznámit se) conocer, (zjistit) encontrar, descubrir

Chtěl bych lépe poznat město.
Querría conocer mejor la ciudad.
keria konoθeɾ meχoɾ la θjuðað
To brzy poznáte.
Pronto lo veréis/sabréis.
pɾonto lo beɾejs/saβɾejs
Brzy jsem poznal, že...
Pronto descubrí que...
pɾonto deskuβɾi ke
To se teprve pozná.
Está por verse.
esta poɾ beɾse
Chci trošku poznat svět. (cestovat)
Quiero ver el mundo un poco.
kjeɾo beɾ el mundo un poko
Poznali na vlastní kůži, jak...
Vivieron en sus propias carnes como...
biβjeɾon en sus pɾopjas kaɾnes komo

2(seznámit se) conocerse

Rád vás poznávám.
Encantado de conocerle., Mucho gusto en conocerle.
enkantaðo de konoθeɾleˌ mutʃo gusto en konoθeɾle
Rád jsem vás poznal.
Fue un placer conocerle.
fwe un plaθeɾ konoθeɾle
Rád bych tě poznal blíž.
Quisiera conocerte más.
kisjeɾa konoθeɾte mas
Poznáš nové lidi.
Conocerás gente nueva.
konoθeɾas χente nweβa
Poznali jsme se na studiích.
Nos conocimos en la universidad.
nos konoθimos en la uniβeɾsiðað

3(totožnost) reconocer, (identifikovat) identificar

Poznáváte ?
¿Me reconoce?
me rekonoθe?
Nepoznal jsem vás.
No lo reconocí (a usted).
no lo rekonoθi (a usteð)
Poznáš ho?
¿Lo reconocerás?
lo rekonoθeɾas?
Poznal jsem tě po hlase.
Reconocí tu voz.
rekonoθi tu boθ
Poznám, když žertuje.
Ya veo cuando está bromeando.
ja beo kwando esta bɾomeando
... ale není to poznat.
... pero no se ve., ... pero no se nota.
... peɾo no se beˌ ... peɾo no se nota
Bylo to poznat.
Se pudo ver., Se notaba.
se puðo beɾˌ se notaβa
Poznáš rozdíl mezi...?
¿Ves la diferencia entre...?, ¿Sabes cuál es la diferencia entre...?
bes la difeɾenθja entɾe?ˌ saβes kwal es la difeɾenθja entɾe?
Neumí poznat čas. (na hodinách)
No sabe leer la hora.
no saβe leeɾ la oɾa
V nouzi poznáš přítele.
Los verdaderos amigos se conocen en la adversidad.
los beɾðaðeɾos amiɣos se konoθen en la aðβeɾsiðað