paní

señora f, dama f

Vážená paní (v dopise)
Estimada/Distinguida Señora
estimaða/distingiða seɲoɾa
Ano, paní.
Sí, señora.
siˌ seɲoɾa
Paní učitelko!
¡Maestra!
maestɾa!
To je moje paní. (žena)
Es mi mujer/esposa.
es mi muχeɾ/esposa
paní domu
dueña de casa
dweɲa de kasa