5.3Zájmena zvratná

V angličtině se jako zvratná zájmena užívají podle jednotlivých osob následující tvary slova oneself:
I myself we ourselves
you yourself you yourselves
he himself
she herself they themselves
it itself
I involved myself...Zapletl jsem se...Don't hurt yourself.Nezraň se.She killed herself.Zabila se.He hurt himself.Zranil se.They call themselves...Sami se nazývají...We committed ourselves...Zavázali jsme se...Pro vyjádření vzájemného vztahu se užívá spojení each other nebo většinou v neformálnějších vztazích one another.We looked at each other.Podívali jsme se na sebe.We have known each other for ages.Známe se už věčnost.They accused each other...Obviňovali se vzájemně...We could hardly hear one another.Sotva jsme se slyšeli.They help one another.Pomáhají si.The wires crossed one another.Dráty se zkřížily.