5.7Zájmena neurčitá

V angličtině se užívají tato neurčitá zájmena.
somebody/someone někdo anybody/anyone kdokoli
something něco anything cokoli
nobody/no one nikdo nothing nic
each každý all všechno, veškerý
every každý both oba
no žádný, žádné either buď (anebo)
none žádný neither ani
much mnoho nepoč. one jeden, jistý
many mnoho poč. else jiný
littlemálo nepoč. other další, ostatní
few málo poč. another ještě jeden, další
Pozor! Zájmena much a little se používají u nepočitatelných podstatných jmen, zájmena many a few u počitatelných.