7.3Trpný rod

V angličtině je velmi hojně užívaný, a to hlavně v případech, kdy je původce děje neurčitý, v neosobních vazbách a tam, kde je takto možné zjednodušit vazbu v souvětí.Tvoří se pomocí tvaru slovesa be a minulého příčestí daného slovesa - Past participle - PP.Příčestí minulé trpné se u pravidelných sloves tvoří pomocí přípony -ed za infinitivem slovesa. Pokud je na konci slovesa -y, mění se na -ied.
carry nést carried nesený
follow následovat followed následovaný
close zavřít closed zavřený
type psát na stroji typed psaný na stroji
intend zamýšlet intended zamýšlený
U nepravidelných sloves se v trpném rodě jedná o třetí tvar označovaný jako Past participle - Příčestí minulé.Tvar slovesa v trpném rodě se váže na sloveso be v příslušných slovesných časech.Trpný rod se může tedy vyskytovat prakticky ve všech časech a překládá se do češtiny buď také trpným rodem, nebo rodem činným s osobou podle kontextu - je-li původce děje neurčitý. Někdy jej lze také přeložit pomocí se u slovesa.He was arrested.Byl zatčen.She will be fired.Bude vyhozena z práce.My car has been stolen.Ukradli mi auto.He is bored by it.Nudí ho to.A lot of money was spent on it.Utratila se za to spousta peněz.He is said to be rich.Říká se, že je bohatý.She must be looked after.Někdo se o ni musí starat.He was fined for...Dostal pokutu za...Specifickým případem je průběhová forma trpného rodu, která se užívá, pokud se něco děje právě teď nebo to probíhá po delší souvislou dobu (obdobně jako užití času průběhového).We are being bombarded.Bombardují nás.They were being questioned.Byli dotazováni.Cars are being made here.Vyrábějí se zde auta.