15.2Nepřímá řeč v anglickém souvětí

Platí pravidlo, že v angličtině nepřímá otázka není po gramatické stránce otázkou.Dále platí, že se v souvětí s nepřímou řečí uplatňuje souslednost časová.He asked: “What do you want here?”Zeptal se: „Co tady chceš?“He asked what I wanted there.Zeptal se, co tam chci.They said: “You made a mistake.”Řekli: „Udělals chybu.“They said I had made a mistake.Řekli, že jsem udělal chybu.He asked: “Will you do it for me?”Zeptal se: „Uděláš to pro mě?“He asked if I would do it for him.Zeptal se, jestli to pro něj udělám.She asked: “How long have you been waiting here?”Zeptala se: „Jak dlouho už tady čekáš?“She asked how long I had been waiting there.Zeptala se, jak dlouho už tam čekám.He asked: “How long are you going to stay?”Zeptal se: „Jak dlouho hodláš zůstat?“He asked how long I was going to stay.Zeptal se, jak dlouho hodlám zůstat.Osoba a výrazy příslovečného určení času a místa se posunou tak, aby byly v logické souvislosti k současnosti.