4Členy

V angličtině se před podstatnými a přídavnými jmény objevuje člen (article), který je velice důležitý pro obsahovou a formální stránku jazyka.Členy nemají v češtině obdobu, ale je třeba je pečlivě zohledňovat, jelikož významně ovlivňují obsah sdělení a tím často i výsledný slovosled v české větě.V zásadě rozlišujeme 3 typy členů: člen určitý (definite article) - the, člen neurčitý (indefinite article) - a či an a absence členu žádný člen v místě, kde by měl jinak být.Pozor! Je-li před podstatným jménem, k němuž se váže člen, přídavné jméno nebo jména, stojí člen už před tímto přídavným jménem či jmény. Např.:a young man; an old lady; a new red car; the good old days; the best way ap.