5.2.1Přívlastková zájmena

Tato zájmena se vyskytují v zásadě jen před podstatným a přídavným jménem. Např.:It's my book.To je moje knížka.Is he your friend?Je to tvůj přítel?, Je to váš přítel?His English is good.Jeho angličtina je dobrá.Her parents are ...Její rodiče jsou...Our new car ...Naše nové auto...Their house is ...Jejich dům je...