15.1Věty vedlejší v anglickém souvětí

Věty vedlejší můžeme rozdělit na věty: podmětné, předmětné, přívlastkové, doplňkové a příslovečné.Podmětné větyVěty podmětné jsou uvozeny výrazy that, whether, if, what, who, which, how, why, where.Předmětné větyVěty předmětné jsou velmi frekventované a bývají uvozeny výrazy that, what, which, if, whether, who, why, where, when. Spojku that lze u těchto vět často vynechat.I hope (that) it is true.Doufám, že je to pravda.We know (that) he is here.Víme, že je tady.Předmětná věta uvozená pomocí that, whether či if má velký význam ve vyjadřování řeči nepřímé.