7.10.2Tvoření minulého času prostého

V kladné oznamovací větě se minulý tvar u pravidelných sloves tvoří pouhým přidáním koncovky -ed za sloveso.Koncové -y v infinitivu slovesa se pak mění na -ied (pokud se před ním nevyskytuje samohláska).Slovesa končící v infinitivu na -e přibírají v minulém čase jen koncové -d (e se tedy nezdvojuje). Např.:He wanted to see it.Chtěl to vidět.She died.Zemřela.I tried it.Zkusil jsem to.Pro zachování výslovnosti dochází ke změnám pravopisu - zdvojuje se koncová souhláska po přízvučné samohlásce stop - stopped, nod - nodded, fit - fitted ap.He stopped the car.Zastavil auto.U nepravidelných sloves se užije druhý tvar slovesa - PT.We had problems.Měli jsme problémy.I knew it.Věděl jsem to.We found it.Našli jsme to.They gave it to me.Dali mi to.We spent the night there.Zůstali jsme tam přes noc.Viz Nepravidelná slovesa.Nepravidelnost v různých osobách se vyskytuje pouze u slovesa be.I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they wereSloveso be tvoří zápor pomocí not za minulým tvarem tohoto slovesa.I wasn't, you weren't, she wasn't, they weren't ap.Otázka u slovesa be se tvoří jednoduše pomocí obrácení slovosledu.Were you there last night?Byl jsi tam včera večer?Was she glad?Byla ráda?Were they interested?Měli zájem?Was it necessary?Bylo to nutné?Slovesa can, may, must se v záporu a otázkách opisují takto:
can to be able to = být schopen lze také pomocí “could” resp. “couldn't”
may to be allowed to = mít povoleno
must to have to = muset
We had to wait there.Museli jsme tam čekat.You didn't have to wait.Nemusel jste čekat.I wasn't able to come.Nemohl jsem přijít.She wasn't allowed to leave.Nesměla odejít.Otázka a zápor ostatních sloves se tvoří velmi obdobně jako v čase přítomném prostém, ale sloveso do má v záporu tvar did not a didn't, a to i u třetí osoby jednotného čísla.Nepravidelná slovesa v záporu a otázce ve spojení s did a didn't se chovají v podstatě jako slovesa pravidelná, protože mají vždy tvar tvar infinitivu.Did they ask you for it?Požádali tě o to?Did she come?Přišla?Did I wake you up?Vzbudil jsem tě?I didn't want it.Nechtěl jsem to.They didn't know about it.Nevěděli o tom.We didn't agree.Nesouhlasili jsme.Otázka na podmět se tvoří bez použití tvaru slovesa did a to pouze pomocí tázacího zájmena a tvaru minulého času příslušného slovesa.Who told you that?Kdo ti to řekl?What caused the problems?Co ty problémy způsobilo?How many people came to see it?Kolik lidí se na to přišlo podívat?Zápor lze utvořit stejně jako v čase přítomném prostém také pomocí záporných slov never, nobody, nothing, nowhere ap.I wanted nothing.Nic jsem nechtěl.I met no one.Nikoho jsem nepotkal.Nobody answered.Nikdo neodpověděl.She was nowhere.Nikde nebyla.Stejně jako u času přítomného prostého platí u otázek pravidlo o změně some ... na any ....U vět v záporu pak opět platí formální zákaz zdvojování záporu v jedné anglické větě. Nelze tedy spisovně říci například:I didn't want nothing. nesprávněNic jsem nechtěl.Ale pouze:I didn't want anything., I wanted nothing.Nic jsem nechtěl.