15.3Dovětky

Dovětky jsou krátké obraty doplňované na konci věty, které její oznamovací charakter mění na otázku a směřují k ujištění se o výroku ve větě.Tvoří se na základě určitého slovesa užitého ve větě, za níž stojí, za použití příslušného pomocného slovesa.Není-li ve větě pomocné sloveso, užije se tvaru slovesa do.Je-li tedy ve větě čas prostý, tvoří se dovětek pomocí tvarů, kterými se tvoří otázka v těchto časech - do, does, will, ap.Většinou platí, že k větě kladné se tvoří dovětek záporný, a naopak k větě záporné dovětek kladný.Překládá se nejčastěji jako že (ano)? či že (ne)? Hovorově lze také někdy jako co? nebo ne?You don't know it, do you?Ty to nevíš, že?You aren't asleep, are you?Nespíš, že ne?She works here, doesn't she?Ona tady pracuje, ne?He will be there too, won't he?On tam bude taky, co?Dovětku lze také použít pro tvrzení o své osobě, pokud se chceme zeptat na osobu, na kterou se obracíme.I have never been there, have you?Já jsem tam nikdy nebyl, vy ano?I like coffee, don't you?Mám rád kávu, vy ne?Lze se však setkat i s dovětkem kladným u věty kladné.Je to buď tam, kde je ve větě nějaké omezující příslovečné určení jako hardly, seldom ap.He is hardly the right man for this work, is he?On je asi sotva ten správný člověk pro tuhle práci, co?nebo ve větě, která vyznívá jako projev rozhořčení, údivu ap.You have been there, have you?Byls tam, nebo snad ne?You want me to lend you more money, do you?Ty chceš, abych ti půjčil další peníze, co?