7.11.5Blízká budoucnost

Je zvláštní formou užívanou k vyjadřování dějů, které se stanou zanedlouho, které má mluvčí v úmyslu brzy udělat, či které mohou vyplynout ze současného dění.Tvoří se pomocí tvaru be going to a infinitivu významového slovesa.I am going to call him.Zavolám mu.He is going to kill you.Ten tě zabije.It is going to be pretty hard.Bude to pěkně těžké.They are going to build it again.Oni to postaví znovu.Poznámka: V hovorové mluvě či neformálním psaném projevu se tvar going to stahuje často do gonna.I'm gonna make it.Já to zvládnu.Zápor a otázka se tvoří stejně jako u času přítomného průběhového, tedy pomocí not a obrácením pořadí podmětu a slovesa be.Is he going to do it?Udělá to?I am not going to tell you.Neřeknu vám to.