7.2Slovesa způsobová

Patří sem: can - moci, may - smět, must - muset, need - potřebovat, ought to - mít povinnost v doporučení, used to - bývat v minulém čase, dare - odvážit se.Vyjadřují schopnost, možnost, povolení, doporučení či přání ap.Can, may, must mohou stát před podmětem a není před nimi v infinitivu to. Tato způsobová slovesa je nutné v jiném čase než přítomném prostém nahrazovat jejich opisnými formami!Opisné tvary způsobových sloves
Sloveso Opisný tvar
can/could to be able to
must to have to
may/might to be allowed to