7.10.10Čas předminulý

Užívá se pro vyjádření děje, který se odehrál před jiným současně zmiňovaným minulým dějem, nebo skončil před jistým bodem v minulosti.Typicky se ho také užívá v souvětích, kde se uplatňuje souslednost, tj. tam, kde je hlavní věta v čase minulém.He said he had met him.Řekl, že ho potkal. souslednostBefore I cleaned I had aired the room.Než jsem uklidil, vyvětral jsem.Did you send the message I had written?Poslal jsi tu zprávu, co jsem napsal?He took her pen before she had written it.Vzal jí pero dřív, než to napsala.It was two days after I had met him.Bylo to dva dny poté, co jsem ho potkal.Více viz kap. Souslednost časová.