7.10.7Tvoření času předpřítomného

Tvoří se pomocí přítomného tvaru slovesa have a minulého příčestí významového anglického slovesa - Past Participle - PP.Nezapomeňte, že s 3. osobou jednotného čísla mění sloveso have svůj tvar na has.I have noticed.Všiml jsem si.She has rejected it.Odmítla to.We have decided to do it.Rozhodli jsme se to udělat.Otázka se tvoří obrácením pořadí podmětu a tvaru slovesa have.Have you spoken to him?Mluvil jsi s ním? Has she bought it?Koupila to?Have I missed anything out?Vynechal jsem něco?Have you been to New York?Byl jsi (už) v New Yorku? vůbec někdy - Pozor na předložku!Where have you been?Kdes byl? doteďOtázka na podmět zůstává bez změny pořadí podmětu a tvaru slovesa have.Who has brought it?Kdo to přinesl?Who has broken the window?Kdo rozbil to okno?What has happened?Co se stalo?Zápor se tvoří pomocí not pojícího se ke tvaru slovesa have.Tvar have not a has not se běžně stahuje na haven't a hasn't.I haven't heard about it.Neslyšel jsem o tom.We haven't sent it yet.Ještě jsme to neposlali.She hasn't come yet.Ještě nepřišla.Zápor lze také utvořit, jako u jiných časů, pomocí záporných slov nothing, nobody, never, nowhere ap.I have told no one.Nikomu jsem to neřekl.She has done nothing to...Neudělala nic...