13Spojky

Slouží, jako v češtině, ke spojování vět a větných členů v souvětích.Stejně jako v češtině rozlišujeme spojky souřadicí a podřadicí.