13.2Spojky podřadicí

Spojují větu vedlejší s větou řídící. Mezi spojky podřadicí patří:Časové spojkyafter - „poté co“, before - „předtím než, dříve než“, as soon as - „jakmile“, when - „když, až“, till, until - „dokud ne“, as long as - „pokud, dokud“, no sooner ... than - „hned jak, sotva“, while - „zatímco“.Pozor! Ve větě s časovou spojkou obvykle není v angličtině čas budoucí prostý. Je-li třeba vyjádřit budoucí časové omezení, užije se čas přítomný prostý.We will wait until they get back.Počkáme, dokud se nevrátí.As long as I am here nothing will change.Dokud tady budu, nic se nezmění.Místní spojkywhere - „kde, kam“, wherever - „kdekoli, kamkoli“Přípustkové spojkyalthough, though, however - „ačkoli, přestože“Příčinné spojkybecause, since, as, for - „protože, jelikož“Obsahové spojkythat, whether, if - „že, zda, jestli“Podmínkové spojkyif, unless, provided that, as long as, on the understanding that ap.Pozor! Ve větě s podmínkovou spojkou obvykle není v angličtině čas budoucí prostý. Pokud je třeba vyjádřit budoucí podmínku, užije se čas přítomný prostý.If they come, we will tell them.Pokud přijdou, řekneme jim to.Účelové spojky(so) that, in order to, so as to - „aby“, záporné so that not, in order not to, so as not to - „aby ne“Při vyjadřování účelu lze také užít formu for s osobou a infinitivem významového slovesa. Uvedená vazba se však používá pouze v případech, kdy mají hlavní a vedlejší věta rozdílné podměty.I brought it for him to take a look at it.Přinesl jsem to, aby se na to podíval.Srovnávací spojky(not) as ... as se užívají pro vyjádření stejného nebo násobného, spojka than pro vyjádření prosté nestejnosti a překládáme ji jako než.She is as pretty as a picture.Je pěkná jako obrázek.He is twice as strong as I am.Je dvakrát silnější, než jsem já.We spend twice as much money as they do.Utrácíme dvakrát víc peněz než oni.He is much faster than me.Je mnohem rychlejší než já.Způsobové spojkyas, as if, as though - „jakoby“