7.10.4Minulý čas průběhový

Používá se k vyjadřování dějů a jevů, které se odehrávaly v minulosti a trvaly nepřetržitě po jistý delší časový úsek.He was holding a gun.Držel pistoli.My burnt finger was hurting.Bolel mě spálený prst.I was waiting there.Čekal jsem tam.She was watching him.Sledovala ho.They were trying to get inside.Pokoušeli se dostat dovnitř.Minulý čas průběhový se také užívá v případech, kdy se něco po delší dobu nebo pravidelně a často opakovalo.He was beating her constantly.Pořád ji mlátil.She was meeting (with) many new people.Setkávala se s mnoha novými lidmi.Tento čas se také používá pro vyjádření něčího záměru v minulosti jako obdoba blízké budoucnosti v čase přítomném.V tomto případě se však používá pouze s tvarem be going to.I was going to call you...Chystal jsem se ti zavolat...They were going to publish it...Chtěli to už zveřejnit...