5.2.2Samostatná zájmena

Za těmito zájmeny nenásleduje podstatné jméno, ale předchází jim podstatné jméno k němuž se vztahují. Popřípadě tento vztah vyplývá ze souvislosti. Např.:This book is mine.Tato knížka je moje.My car, not yours.Moje auto, ne tvoje.Our house, not theirs.Náš dům, ne jejich.My parents with hers ...Moje rodiče s jejími...Poznámka: V angličtině nemůže před přivlastňovacím zájmenem stát člen, ukazovací zájmeno či kvantifikátor no (žádný).Nelze například říct: “this my friend, that his house, those your dogs” ap. V takovém případě je třeba použít předložku of a samostatné zájmeno! Např.:This friend of mine ...Tenhle můj přítel...That house of his ...Ten jeho dům...Those dogs of yours ...Ti tví psi...