3.1.4Spojky užívané při stupňování

Pro srovnávání prostřednictvím druhého stupně než se většinou užívá spojky than.He is two years older than me.Je o dva roky starší než já.It will be much cheaper than last time.Bude to mnohem levnější než minule.She is much cleverer than you are.Je mnohem chytřejší než ty.Pro srovnání konkrétního násobku množství lze užít as... as.She ate twice as many cakes as I did.Snědla dvakrát víc koláčů než já.He is twice as old as you are.Je dvakrát starší než ty.Wine is half as strong (again) as beer.Víno je o polovinu silnější než pivo.