7.10.6Čas předpřítomný

Tento čas se užívá pro vyjádření dějů, které se odehrály v minulosti, ale svými následky nějak zasahují do přítomnosti nebo s ní souvisí.I have brought it.Přinesl jsem to. je to tadyWe have decided that...Rozhodli jsme (se), že... už je to tak rozhodnutoShe has told him about it.Ona mu o tom řekla. už se to dozvědělHe has lost it.On to ztratil. je to ztracenoDále se užívá pro popis dějů, které trvají od minulosti doteď a dosud nejsou ukončeny nebo (se záporem) které se měly stát a ještě se nestaly.I have known him for years.Znám ho už léta.He has been here many times.Už tady byl mnohokrát.She hasn't called yet.Dosud nezavolala.They haven't arrived yet.Ještě nepřijeli.I haven't seen him for ages.Už jsem ho neviděl věky.She hasn't spoken to me since...Nemluvila se mnou od...V souvětích se vyskytuje čas předpřítomný ve větách časových, kde se do češtiny překládá nejčastěji budoucím časem.They won't cooperate until they have seen the contract.Nebudou spolupracovat, dokud neuvidí smlouvu.