7.7.2Tvoření času přítomného průběhového

Tento čas se tvoří pomocí podmětu (či zájmena), příslušného tvaru slovesa be a významového slovesa ve tvaru příčestí s koncovkou -ing (tedy formou be + -ing).Spojení osoby a tvaru slovesa be se často zkracuje pomocí apostrofu.Oznamovací kladné věty se zájmeny se tedy potom tvoří takto:
I am/I'm waiting We are/We're waiting
You are/You're waiting You are/You're waiting
He is/He's waiting They are/They're waiting
She is/She's waiting
It is/It's waiting
Např. tedy:I'm just reading it.Právě to čtu.He's coming!Už jde!She's looking for you.Hledá tě.We're speaking about you.Mluvíme o tobě.Zápor se tvoří pomocí not (či staženého n't) za příslušným tvarem slovesa be. Např.:I'm not listening to you.Neposlouchám tě.She's not looking for you.Ona nehledá tebe.They're not waiting for me.(Oni) nečekají na mě.It's not working!, It isn't working!To nefunguje!Otázka se tvoří pouhým obrácením pořadí podmětu a tvaru slovesa be. Např.:Are you speaking to me?Mluvíte se mnou?What is he doing here?Co tady dělá?Is she waiting for me?Čeká na mě?Are they still sleeping?Oni ještě spí?Zápor v otázce se tvoří pomocí not a obrácením slovosledu. Ve formálních otázkách lze užít not za zájmenem. Běžněji se však užívá stažený tvar Aren't, Isn't před zájmenem.V angličtině se obecně běžněji ptáme kladnou otázkou. Pokud se ptáme záporem, spíše se ujišťujeme nebo podivujeme, že něco nějak není. Např.:Are you not waiting for me?Vy nečekáte na mě?Aren't you coming?Ty nepřijdeš?