15Slovosled a tvoření vět

Na rozdíl od češtiny je anglický slovosled relativně striktně dán a z postavení slova ve větě vyplývá jeho funkce.Ve větě oznamovací je pořádek slov následující:PODMĚT - SLOVESNÝ TVAR URČITÝ - PŘEDMĚT - PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ZPŮSOBU - PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍSTA - PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ČASUV případě více předmětů následuje nejdříve předmět nepřímý (většinou ve 3. p.) bez předložky, pak předmět přímý (většinou ve 4. p.) a nakonec předmět nepřímý s předložkou (většinou ve 3. p.).Příslovečné určení místa a času může však být i na začátku věty.V jistých případech může docházet k INVERZI - tj. k obrácení pořadí podmět - slovesný tvar určitý. A to v těchto případech:Tam, kde se jí nahradí běžná vazba there is, there are, there was, there were ap.A strange stain was on the wall.Na stěně byla podivná skvrna.There stood a tall person in the hall.V předsíni stál vysoký člověk.Ve větě začínající příslovečným určením místa, pokud je přísudkem sloveso „být“.In the valley was a hut.V údolí byla chatrč.Ve větě, která uvozuje přímou řeč a stojí za ní.“I don't care”, said the driver.„Je mi to jedno,“ řekl řidič.Ve tvarech s here či there, kde podmět není vyjádřen zájmenem.There comes our train.Už přijíždí náš vlak.Pro zdůraznění za některými zápornými nebo oslabujícími příslovci.Never have I met such an idiot.Takového blbce jsem nikdy nepotkal.On no account should you do it.V žádném případě bys to neměl dělat.Po neither, nor a so jde-li o kladné či záporné přitakání.I don't know it and nor does my friend.Nevím to a můj přítel taky ne.I can't go there. – Neither can I.Já tam nemůžu jít. – Já taky ne.I went there alone. – So did I.Šel jsem tam sám. – Já taky.Ve formálních podmínkových větách, které nejsou uvozeny spojkou.Had I known it, I would have stayed.Kdybych to byl věděl, byl bych zůstal.Should you have any doubts, contact me.Kdybyste měli jakékoli pochybnosti, kontaktujte mne.Ve všech otázkách dochází k inverzi pravidelně a povinně.Can you help me?Můžete mi pomoci?Are you going to call him?Zavoláš mu?Was he interested in it?Zajímal se o to?Pozor! Inverze se vztahuje na sloveso ve tvaru určitém. V otázkách v časech prostých tedy ne na sloveso významové.Do you know it?Víte to?, Víš to?Did you ask him?Zeptal ses ho?, Požádal jsi ho?Will they come?Přijdou?Shall I invite him?Mám ho pozvat?